Kehidupan di Madinah Pasca Hijrah

Hijrah bukan semata-mata menyelamatkan diri dari gangguan orang-orang kafir atau pindah dari negeri kufur, akan tetapi…

Menjadi Penghuni Surga Karena Tidak Hasad

Diriwayatkan dari Anas bin Malik dia berkata, “Ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba beliau bersabda, ‘Sebentar…

Sisi Lain dari Ketabahan dan Ketegaran Asma

Dengan tangan yang berlumuran darah selepas membunuh Ibnu Zubair, Hajjaj beranjak menemui Asma’. Lalu dengan congkaknya…

Asma Pemilik Dua Ikat Pinggang

Ketika itu Abu Bakar sedang berkemas mempersiapkan segalanya untuk hijrah bersama kekasihnya, Rasulullah. Ia telah menyewa…

Sa’ad bin Abi Waqqash : Orang yang Pertama Kali Melemparkan Anak Panah di Jalan Allah

“Aku adalah orang ketiga yang paling dulu masuk Islam, dan aku adalah orang yang pertama kali…

Abu Bakar, Sahabat yang Bergelar Ash-Shiddiqul Akbar

Beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim bin…

Jihad Telah Menghalangiku Mempelajari Al-Qur’an

Tulisan ini adalah bagian kecil dari biografi seorang tokoh terkemuka umat ini, dia salah seorang pahlawan…

Masuk Islamnya Amr bin Al-Jamuh

Buah-buah perjuangan Islam mulai tampak di Madinah. Inilah Mush’ab bin Umair dikerubungi sejumlah pemuda Yatsrib yang…

Ashhamah bin Jabar : Raja Najasyi yang Adil

Najasyi bisa dikatakan tab’in, bisa juga dikatakan sebagai sahabat. Hubungannya dengan Rasulullah berlangsung melalui surat-menyurat. Ketika…

Ummu Rumman: Istri dari Ash-Shiddiq dan Ibunda dari Ash-Shiddiqah

Beliau adalah putri dari Amir bin Uwaimar bin Abdi Syams bin Itab bin Adzinah bin Subai’…

Terbunuhnya Sang Ayah di Perang Badar

Peperangan yang tidak seimbang, kaum muslimin berjumlah 314 sementara kuffar Quraisy 950 pasukan. Dalam perang Badar,

Abu Ubaidah Al-Jarrah, Orang Kepercayaan Umat Ini

Sahabat inilah yang pertama-tama dijuluki sebagai pemimpin para pemimpin (Amirul Umara). Dialah orang yang dipegang oleh…